بعد از انتخاب افراد مورد نظر در سازمان نوبت به آموزش می‌رسد، با توجه به نقش، جایگاه و شرح وظایف افراد در سازمان این آموزش‌ها انجام می‌گیرد.

این آموزش ها می‌تواند شامل، شناخت سازمان و اهداف و ارزش‌ها، بایدها و نبایدها، مهارت‌های بدنی، کلامی، علایق و انگیــزه ها، نگرش، عادات و اطلاعات کم وبیـش زیادی باشد، تا بتواند در راستای برنامه‌های استراتژیک سازمان گام بردارد.

بدين ترتيب كاركنان مي توانند وظايف شغلي خود را در زمان حال و آينده با كارآيي و اثر بخشي بيشتري انجام دهند .

پرفسور وودورت روانشناس آمريكايي آموزش ويادگيري را چنين بيان مي كند كه آموزش آن نوع فعاليت فرداست كه درفعاليت هاي بعدي وآينده اش اثرمي كنـــد دررفتاربعدي فرد اثر كرده آن را بهتر مي كند و استعداد فرد را براي سازگاري با محيط افزايش مي‌دهد.

 

در شروع روند آموزش باید سوالات زیر را مورد توجه قرار دهیم:

 

۱) اهداف سازمان كدامند؟

۲) چه وظايفي براي تحقق هدفها بايستي انجام شوند؟

۳) چه رفتاري هر يك از كاركنان بايستي داشته باشند تا وظايف خويش را در جهت هدفها به خوبي انجام دهند؟

۴) نقايص و كمبودهاي افراد از نظر دانشها و مهارتها و طرز تلقي ها در مقايسه با آنچه بايد باشد چيست؟

۵) يادگيري بايد در كدام جهت باشد؟

۶) طي آن بايد به چه مسايلي توجه شود؟

۷) در چه مواردي بايد تصميم گيري شود؟

۸) كدام دانش ، معلومات و مهارت ها بايد كسب شوند و به چه ميزان؟

۹) كدام نگرشها، كردار، رفتار و اعمال شركت كنندگان بايد تغيير كند؟

۱۰) پرورش قدرت خلاقيت آنها در چه زمينه هايي بايد مورد توجه باشد؟

۱۱) آيا لازم است مقاومت آنها نسبت به تغييرات سازمان يا محيط كار كاسته شود؟

۱۲) آيا ايجاد و توسعه همبستگي مطرح است؟

۱۳) اهداف اصلی اجراي دوره آموزشي چيست؟

 

در انتخاب روشهاي آموزشي بايستي به عوامل زير توجه نمود.

• هدف آموزش

• سطح آموزش

• مدت آموزش

• محتواي برنامه آموزشي

• امكانات

• اندازه گروه

• تركيب گروه

• وضعيت هوشي و سوابق تحصيلي گروه

• تجربيات گروه

• سن شركت كنندگان

• توانايي کارشناس آموزش

• مطالب و منابع آموزشي

• تسهيلات فيزيكي و غيره

 

چون مديران وكارشناسان آموزش با فرايند ياد گيري، تغيير رفتار، نگرشها و انگيزه‌ها سرو كار دارند بنابراين بايد با مفاهيم اساسي روانشناسي يادگيري، نظريه‌ها و رابطه آن با آموزش كاركنان آشنايي داشته باشند .