برای اینکه بدانیم تا چه حد در مسیر درست حرکت کرده ایم و این بازی همانطور که برای ما که سازنده‌ی آن هستیم جذاب است، برای مخاطبان هم جالب است، پس از شروع استفاده و بازی کاربران باید ارزیابی‌هایی با توجه به استانداردهای بازار و تجربه‌ی کاربران صورت گیرد.
برای این که مطمئن شویم محصولی که ساخته‌ایم واقعا ارزشمند است و به صورت حرفه ای آن را بسنجیم لازم است تا به مجموعه‌ای از شاخص‌های استاندارد توجه کنیم. به این شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI (key performance indicators می‌گویند.
باید نسبت به این شاخص‌ها حساس باشیم و آن‌ها را به دقت رصد کنیم و تصمیمات اصلاحی محصول را با توجه به آمارهای آنها بگیریم.
این فرایند از زمانی آغاز می‌شود که اولین بار بازی در استورها قرار می‌گیرد. اولین بار که توسط مخاطب دانلود می‌شود و مورد استفاده قرار می‌گیرد باید با رصد کردن KPIها به نوعی نظر کاربر و نوع رفتار وی نسبت به محصول را بررسی کنیم. واضح است که این بررسی خیلی دقیق‌تر و عمیق‌تر از این است که فرضا کاربر در قسمت نظرات استور اعلام رضایتمندی یا عدم رضایت داشته باشد.
تعدادی از این شاخص‌های عبارتند‌ از:

شاخص‌های عمومی (General KPIs)

• Mobile Download
• Installations
• Uninstallation
• Registration
• Subscription
• Crashes
• Upgrades
• User Growth Rate

شاخص‌های تعاملی (Engagement KPIs)

• Retention Rate
• Sessions (App Open Rate or AOR)
• Session Length
• Session Interval
• Session Depth
• Average Screens Per Visit
• Daily Active User (DAU)
• Monthly Active Users (MAU)
• Social Shares
• Brand Awareness
• Churn Rate

شاخص‌های مالی (Financial KPIs)

• Average Revenue per User (ARPU
• Lifetime Value (LTV)
• Time to First Purchase
• Purchases
• Customer Acquisition Cost (CAC)
• Cost Per Acquisition (CPA)
• Customer Lifetime Value (CLV)
• Effective Customer Acquisition Cost (eCAC
• Effective Cost Per Mille (eCPM)
• Paid Conversion Rate
• Organic Conversion Rate
• Return on Investment (ROI)
• Cost Per Install (CPI)

شاخص‌های تجربه کاربری (User Experience KPIs)

• Load Time
• devices
• Carriers
• OS
• Screen Dimension/Resolution
• Permissions Granted

شاخص‌های بازاریابی (Marketing KPIs)

• (install source) Attribution
• virality and K factor
• channel breakdown
• Geo-metrics
• Demographics
• cohort analysis
• Behavioral Metrics
• keyword