گروه مشاوره مدیریتی رنکو بهترین ساختار  را برای سازمان شما با توجه به عوامل تعیین کننده از جمله: خدمات یا محصول سازمان، اندازه‌ی سازمان، تعداد کارمندان، میزان درآمد، پراکندگی جغرافیایی، امکانات و سایر پارامترهای مربوطه  طراحی و تعیین می‌نماید.

 

ساختار سازمانی شیوه‌ای است که به وسیله آن فعالیت‌های سازمانی تقسیم، سازماندهی و هماهنگ می‌شوند. سازمان‌ها، ساختارهایی را به وجود می‌آورند تا فعالیت‌های عوامل انجام کار را هماهنگ کرده و کارهای اعضاء را کنترل کنند. ساختار سازمانی تصریح می‌کند که وظایف، چگونه تخصیص داده شوند، چه شخصی به چه کسی گزارش دهد و سازوکارهای هماهنگی رسمی، همچنین الگوهای تعاملی سازمانی که باید رعایت شوند کدامند. ساختار سازمانی تعیین‌کننده روابط رسمی و نشان دهنده سطوحی است که در سلسله مراتب اداری وجود دارد و حیطه کنترل مدیران را مشخص می‌کند. همچنین ساختار سازمانی دربرگیرنده طرح سیستم‌هایی است که به وسیله آن‌ها همه واحدها یکپارچه می‌شوند و در نتیجه ارتباط در سازمان تضمین خواهد شد.

 

ساختار سازمانی تحت تأثیر اهداف، استراتژی، محیط سازمان، فن آوری و اندازه سازمان قرار می‌گیرد. ساختار سازمانی، چارچوبی است که مدیران برای تقسیم و هماهنگی فعالیت‌های اعضای سازمان آن را ایجاد می‌کنند. ساختار سازمانی سازمان‌های مختلف با هم متفاوت‌اند زیر شرایط محیطی و راهبردها و اهدافی که سازمان‌ها دنبال می‌کنند، با هم تفاوت دارند. ساختار سازمانی الگوهای تعیین شده برای روابط میان اعضای یک سازمان است و نظامی رسمی بوده زیرا مدیران ارشد به‌طور رسمی آن را پدید می‌آورند.

 

انواع ساختارهای سازمان (Functional organizational structure)

 

ساختارسازمانی عملکردی

Product-Based Divisional Structure ساختار بخش بندی مبتنی بر محصول

Market-Based Divisional Structure ساختار بخش بندی مبتنی بر بازار

Geographical Divisional Structure ساختار بخش بندی جغرافیایی

Process-Based Structure ساختار مبتنی بر فرآیند

Matrix Structure ساختار ماتریسی

Circular Structure ساختار مدور

Flat Structure ساختار مسطح

Network Structure ساختار شبکه ای